Andere activiteiten van het Koninklijk Belgisch Comité voor de Distributie

1. Vereniging Preventie en Veiligheid

Het concept van Preventie & Veiligheid is in België al een 20-tal jaar operationeel. Concreet gaat het erom winkeldieven, en meer bepaald recidivisten, die één en dezelfde winkel en/of verkooppunten van verschillende enseignes teisteren, te identificeren en te vervolgen. Het gebruik van gestandaardiseerde vaststellingen is een grote hulp voor de veiligheidsdiensten van de distributiebedrijven. Daarnaast heeft de zichtbaarheid van de display in de verkooppunten, met name het materieel dat door P&V terbeschikkinggesteld wordt, een sterk ontradend effect op potentiële dieven. De gedetailleerde statistieken over diefstallen zijn een interessant instrument om het risico van onder meer bepaalde assortimenten, regio’s en tijdstippen in te schatten. De raadgevingen en de juridische hulp die door de Vereniging worden verzekerd voor de meest delicate gevallen worden ten zeerste gewaardeerd.

2. Commissie Lekkage en Veiligheid

Deze Commissie verenigt verantwoordelijken voor de veiligheid van distributie-ondernemingen. Ze werkt rond de problematiek van winkeldiefstallen.

3. Commissie Logistiek en Rentabiliteit

Deze Commissie verenigt verantwoordelijken voor de logistiek van distributeurs en producteurs. Ze dient als begeleidingsgroep voor de studiedagen die gewijd zijn aan de logistiek.

4. Internationale vereniging « Stedebouw en Handel » (Urbanicom)

De internationale Vereniging Urbanicom die door het K.B.C.D. beheerd wordt, organiseert congressen en studiereizen met als thema de goede integratie van commerciële activiteiten in de steden. Urbanicom reikt eveneens de “Gouden Sterren” uit, prijzen die persoonlijkheden of organismen belonen die op significante wijze hebben bijgedragen tot de realisatie van dit objectief.

De problematiek van stedenbouwkunde en handel is zeer actueel in de meeste steden. Vaak zijn verschillende verantwoordelijken van openbare diensten, zowel van ruimtelijke ordening als van transport, van economie of nog van werkgelegenheid erbij betrokken. En dan hebben we het nog niet gehad over de lokale, regionale en nationale overheden. Bovendien zijn ook talrijke privé-actoren betrokken partij : immobiliën, verschillende sectoren van de detailhandel, verenigingsleven en natuurlijk in de eerste plaats de bevolking. Vijf grote uitdagingen moeten aangegaan worden : het handhaven, ontwikkelen en doen coëxisteren van commerciële en niet-commerciële activiteiten; het handhaven, ontwikkelen en doen samenleven van verschillende populaties; het bewaren en hernieuwen van de stedelijke weefsels zowel op vlak van openbare ruimte als op vlak van openbaar en privé onroerend goed en het verzekeren van de veiligheid, de convivialiteit en de levenskwaliteit.

5. Internationale vereniging voor de distributie (A.I.D.A.)

A.I.D.A. werd in 1950 opgericht en omvat grote, kleine of middelgrote distributie- en productiebedrijven uit de voedings- en de niet-voedingssector, alsook beroepsverenigingen en nationale en internationale instanties afkomstig uit 53 landen. Deze Internationale Vereniging heeft een wetenschappelijk doel. Zo draagt A.I.D.A. bij tot de objectieve studie van economische problemen en technieken in de distributiesector. Naast de promotie van ondernemingen, heeft de Vereniging eveneens de verbetering van de levensstandaard van de consument tot doel.

A.I.D.A. ontwikkelt informatie- en vormingsprogramma’s die bedrijven de nieuwe distributietechnieken leren kennen en hun productiviteit en rentabiliteit helpen verhogen teneinde de bevolking een betere dienstverlening aan te bieden. Deze doelstelling houdt bovendien een interessante samenwerking in, meer bepaald door de terbeschikkingstelling van experts voor de verschillende functies van de distributiesector.

Om deze objectieven te realiseren, organiseert de Vereniging internationale congressen en symposia, studiereizen en infodagen. De leden krijgen eveneens toegang tot de Documentatie- en Studiedienst die belangrijke informatie verschaft op vlak van distributie, bedrijfsbeheer, marktstudie en marketing. In het kader van deze internationale bijeenkomsten, reikt A.I.D.A. de Grote Internationale Prijzen voor de nieuwe producten uit, maar ook de Grote Europese Prijzen voor Versheid, de Internationale Trofeeën voor de Merchandising en de “Victors” van de ethiek.

De landen die vertegenwoordigd worden in de schoot van A.I.D.A. zijn : Andorra, Argentinië, Australië, België, Brazilië, Bulgarije, Canada, Chili, China, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, Finland, Frankrijk, Gabon, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Hong-Kong, Ierland, India, Indonesië, Israël, Italië, Japan, Jordanië, Koeweit, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Marokko, Mexico, Monaco, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Slovakije, Slovenië, Spanje, Syrië, Thaïland, Tsjechië, Tunesië, Turkije, Uruguay, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland.

6. Studiedienst en Raadgevingen

Het studiebureau van het K.B.C.D. realiseert, op vraag van de privésector of de publieke sector, sectoriële economische studies, opzoekingswerken en onderzoeken omtrent de distributie en consumptie, evenals het opmaken van statistieken. Ze komt tussen, op een punctuele manier, met raadgevingen in het domein van de commerciële vestiging.